BOLİVYA CUMHURİYETİ

Resmi adı: Repüblica de Bolivia(Bolivya Cumhuriyeti)

Devlet Başkanı:Juan Evo Morales Ayma (22 Ocak 2006)

Bağımsızlık günü: 6 Ağustos (1825, ispanya'dan)

Konumu: Orta Güney Amerika. Brezilya (kuzey ve doğu),Paraguay, Arjantin (güney); Peru, Şili (batı) ile çevrili.

Yüzölçümü: 1.098.580 km2

Başkent: La Paz (1.576.100)

Türkiye ile saat farkı: -6

TOPLUM (2007)

Nüfus: 9.119.152

Bolivya

Nüfus artışı: %1.4

Nüfus yoğunluğu:5.7 (km 2)

Bebek ölüm oranı:1000'de 50.43

Ortalama yaşam:66.19 yıl (kadın: 68.97, erkek: 63.53)

Etnik dağılım: Quechua (Keçua) %30, mestizo %30,Aymara %25, beyaz %15

İnanç: Roma Katolik %95, Protestan %5

Dil: ispanyolca (resmi), Quechua (resmi), Aymara (resmi)

Okur-yazarlık: %86.7 (erkek: %93.1; kadın %80.7 - 2001)

EKONOMİ (2006)

Para birimi: Boliviano (BOB)

Ulusal gelir: 27.87 milyar $

Kişi başına gelir: 3.100 $

Reel büyüme: %4.5

Enflasyon: %4.3

İşsizlik: %7.8

Yoksulluk sınırı altında yaşam: %64 (2004)

İşgücü: 4.3 milyon kişi (sektörel dağılım bilinmiyor)

Tarım ürünleri: soya fasulyesi, kahve, koka, pamuk, mısır,şekerkamışı, pirinç, patates, tütün

Sanayi ürünleri: madencilik, petrol, elsanatları, giyim

Dışsatım: 3.668 milyar $;

Dışalım: 2.934 milyar $

Elektrik üretimi: 4.472 milyar kw/saat (2004)

Petrol üretimi: 42.000 varil/gün (2005)

Doğalgaz üretimi: 10.05 milyar m 3(2004)

Askeri yatırım: Ulusal gelirin %1.9'u

İLETİŞİM

Sabit telefon: 646.300 (2005)

Cep telefonu: 2.421 milyon (2005)

Radyo istasyonu: AM 171, FM 73 (1999)

TV istasyonu: 48 (1997)

İnternet servis sağlayıcı: 20.085 (2006)

İnternet kullanıcısı: 480.000 (2005)

İnternet kodu: .bo

Telefon kodu: +591

ULAŞIM (2006)

Havaalanı: 1.084

Demiryolu: 3.519 km

Karayolu: 62.479 km

Suyolu: 10.000 km

 

Son devlet başkanlığı seçimleri (18 Aralık 2005)

Juan Evo Morales Ayma (born Oct. 26, 1959, Isallavi, Bol.)(Movimiento al Socialismo ) 22 Ocak 2006 dan beri devlet başkanıdır.

aFotoğraftaki:Evo Morales Ayma

(MAS - Sosyalizme Doğru Hareket) %53.7 Jorge Fernando Quiroga Ramfrez (merkez sağ) Poder

Democratico y Socia (Sosyal ve Demokratik Güç %28.6

Bolivya halky devlet ba?kanynyn göreve devamyny onaylandy/ Prensa Latina

REFERANDUM


La Paz, 10 A?ustos (Prensa Latina) Bolivya'da bugün gerçekle?en referandumun ilk sonuçlaryna göre devlet ba?kany Evo Morales ve ba?kan yardymcysy Alvaro Garcia görevlerine devam edecekler.

Ylk sonuçlar yerel medya tarafyndan yapylan hyzly bir ara?tyrma sonucu alyndy. Buna göre mevcut yönetime destek oylary %60'y buldu. Bu oran ba?kanyn görevini sürdürmesi için gerekenin hayli üzerinde.

Ayny kayna?a göre göreve devamy oylanan sekiz validen be?i koltu?unu koruyacak, üçü ise görevi byrakmak durumunda.

Verilen bilgiye göre Potosi valisi Mario Virreina, Santa Cruz valisi Ruben Costas, Beni valisi Ernesto Suarez, Tarija valisi Mario Cossio ve Pando valisi Leopoldo Fernandez görevlerine devam edecekler.

Öte yandan Cochabamba valisi Manfred Reyes, La Paz valisi Jose Luis Paredes ve Oruro valisi Alberto Luis Aguilar, seçmenlerden yeterli deste?i alamadylar.

Paredes yenilgiyi kabul edip görevi byrakaca?yny açyklarken, Reyes sonucu kabul etmeme e?iliminde.

Valilerin onaylandy?y eyaletlerde halk referandum sonuçlaryny kutlady. Keza hükümet destekçileri de kutlamalarda bulundu.

Ulusal Seçim Kurulu, resmi sonuçlaryn bir hafta içinde açyklanaca?yny belirterek tam rakamlaryn ?u anda açyklananlardan farkly olabilece?ini belirtti.

Devlet Ba?kany'nyn bu gece halka hitap etmesi bekleniyor.

 

Bolivya kazandy!

soL /11/08/2008 1

Ba?kan Evo Morales'in ve ülkenin 9 eyaletinden 8'inin ba?kanlarynyn geri ça?rylmalaryny kapsayan referandumun resmi olmayan sonuçlary, Morales'in yüzde 60'lyk bir halk deste?ini arkasyna alarak zaferi kazandy?yny gösterdi. Evo Morales, 2005 yylynda Devlet Ba?kany seçildi?inde de oylaryn yüzde 53,7'sini almy?ty.

Oylamaya katylan toplam sekiz eyalet valisinden be?i için göreve devam karary çykarken, üçü koltuklaryny kaybedecek gibi görünüyor. Halk oylamasyny kaybedenlerin ikisi muhalif, biri Morales yanlysy. 

Devlet ba?kanly?y sarayy önünde toplanan binlerce Bolivyaly'ya hitap eden ve referandum sonuçlaryny de?erlendiren Morales, sa?cy muhaliflerinin engellemeye çaly?ty?y, belli ba?ly sanayi kollarynyn kamula?tyrylmasyna yönelik reformlara devam edece?ini belirtti.  

Morales, ülkenin, yoksul yerlilerin ya?ady?y baty eyaletlerinin tam deste?ine sahip. 

Oy sayymy halen devam ediyor. Kesin sonuçlaryn birkaç güne kadar açyklanmasy bekleniyor.

 

Morales referandumdan zaferle çykty

Latinbilgi /11 A?ustos 2008

Bolivya’nyn sosyalist lideri Evo Morales, liderli?inin devamyna ili?kin referandumda zaferini ilan etti. Bolivya'da dün gerçekle?en referandumun resmi olmayan ilk sonuçlaryna göre seçmenlerden yüzde 60’yn üzerine destek alan devlet ba?kany Evo Morales ve ba?kan yardymcysy Alvaro Garcia görevlerine devam edecekler.

Morales’in ülkenin yer alty zenginliklerini ve temel kamusal hizmetleri yeniden kamula?tyrma politikalary kar?ysynda ABD yanlysy oligar?inin güçlü oldu?u do?algaz zengini do?u eyaletlerinde ayrylykçy faaliyetler yükselmi? ve eyalet yönetimleri do?algaz zenginliklerini di?er eyaletlerle payla?mamak için ayrylyk referandumlary düzenlemi?ti. Bunun üzerine Morales yönetimi de Devlet Ba?kany ve Ba?kan Yardymcysy ile tüm eyalet valilerini içeren bir geri ça?yrma referandumu ile sa? muhalefete kar?y hodri meydan demi?ti.

Morales ve Garcia’nyn göreve devam için kuvvetli bir destek aldy?y referandumda Morales'in muhalifi olan alty validen dördü de bölgelerinde zafer kazandy. Halkoylamasynda iki muhalif, biri Morales yanlysy üç vali yeterli deste?i bulamayarak, geri ça?ryldy.

Prensa Latina’nyn aktardy?yna göre Potosi valisi Mario Virreina, Santa Cruz valisi Ruben Costas, Beni valisi Ernesto Suarez, Tarija valisi Mario Cossio ve Pando valisi Leopoldo Fernandez görevlerine devam edecekler. Öte yandan Cochabamba valisi Manfred Reyes, La Paz valisi Jose Luis Paredes ve Oruro valisi Alberto Luis Aguilar, seçmenlerden yeterli deste?i alamadylar.

Sonuçlary de?erlendiren Evo Morales, ülkedeki belli ba?ly sanayi kollarynyn kamula?tyrylmasyny öngören reformlaryna devam sözü verdi. Sonuçlar Morales’e programyny ilerletmede cesaret verece?i gibi oligar?inin direncinin de kyrylmayaca?y ve sa? muhalefetin devam edece?i bir durum açy?a çykaryyor.

Göreve gelmeden önce yürüttü?ü seçim stratejisinde ülkedeki di?er sosyalist örgütlenmeler ve aydynlaryn, Lula benzeri merkez-sol bir çizgide ilerleyece?i yönünde tahminler yürüttü?ü Morales, toplumsal hareketler sokaktan çekilmedikçe ve kendisini syky?tyran oligar?i kar?ysynda beklenenden daha sol bir çizgide ilerledi. Morales son dönemde ayakta kalabilmesini ayny zamanda halk deste?inin devam etmesini sa?layan sosyal programlara borçlu.

 

 
 

BOLİVYA'YA DESTEK OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ..